Wiktor Jodłowski

3 powody, dla których warto popracować w kawiarni choć raz w życiu

  Wiele osób utoż­sa­mia mnie z marką Star­bucks. Czę­sto tam bywam, pstry­kam sobie sel­fiesy i przy wielu oka­zjach opo­wia­dam jakie to fan­ta­styczne miej­sce. Ale tylko część z Was wie, że pra­co­wa­łem w Star­bucks zarówno w Gdyni, jak i w Lon­dy­nie. To cał­kiem spoko praca. Ja aku­rat nie jestem stwo­rzony do pracy fizycz­nej, a umy­sło­wej. Ale cie­szę się, że mia­łem oka­zję doświad­czyć tego […]

Czy­taj dalej

wiktorjodlowski.pl

Jak pracować mniej, zarabiać więcej i wciąż wygrywać — recenzja “Efektu Tygrysa”

  Coraz czę­ściej po inter­ne­cie i świe­cie śmiga ten ładny zwrot Per­so­nal Bran­ding. Każdy ma na to swój patent. Ja np. dużo uczę się tego od Buc­kiego i Tka­czyka. Ale ostat­nio spo­tka­łem książkę na ten temat. Co dziwne, napi­saną przez czło­wieka, który zjadł zęby na sprze­daży na Alle­gro, ma kilka firm i jesz­cze zdą­żył popi­sać się dok­to­ra­tem. Pomyślałem […]

Czy­taj dalej

thank you economy

Najważniejsza zasada w życiu i biznesie, czyli wrażenia z “Ekonomii Wdzięczności”

  Wśród tysięcy ksią­żek raz na jakiś czas poja­wia się perełka. Dzieło, które ide­al­nie ujmuje rze­czy­wi­stość. Dokład­nie wpi­suje się w nasz pro­blem i świa­to­po­gląd. Prze­czy­ta­łem w życiu pew­nie ze 100 ksią­żek. Było kilka wiel­kich, wiele dobrych i kilka sła­bych, które przy­znam się, że porzu­ci­łem. Do tych wiel­kich na pewno zali­czam pozy­cję “Eko­no­mia Wdzięcz­no­ści”. Ale żeby dzi­siej­sza notka miała wartość […]

Czy­taj dalej